תקנון שוברי מתנה – אלפא אקססוריז

תקנון שוברי מתנה – אלפא אקססוריז

 • מבוא

אלפא אקססוריז בע"מ ("החברה") מאפשרת ללקוחותיה לרכוש שוברי מתנה באתר https://chozen.co.il ("האתר"), בכפוף לתנאי תקנון זה ("התקנון" או "הסכם זה"), לתקנון האתר הזמין בכתובת: https://chozen.co.il/instruction ולמדיניות הפרטיות של האתר הזמינה בכתובת: https://chozen.co.il/privacy-policy (יחד: "תנאי השימוש"). 

תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך ("אתה") לבין  החברה. על-ידי רכישה או שימוש בשובר מתנה באתר, הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך אף את הוראות התקנון כחלק מתנאי השימוש, ואתה מסכים להוראות הכלולות בו ובתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים עם התקנון או עם תנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש להימנע מרכישת שובר מתנה באתר.

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך בדואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעה באתר. הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של התקנון. על-ידי רכישת שובר מתנה באתר או קבלת שובר מתנה לאחר שינוי כאמור, הנך מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי ההתקנון שיחולו באותה עת. 

מטעמי נוחות, התקנון מנוסח לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך הפניה היא לגברים ונשים כאחד.

 • רכישת שובר מתנה

אתה תהיה זכאי לשובר רק בעת קבלת אישור על-ידי החברה מחברת האשראי כי מלוא הסכום הנקוב של השובר עבר לחשבון החברה. במקרה של הפרת תנאי מתנאי השימוש או חשד למרמה או שימוש שלא כדין בכרטיס אשראי, תהיה רשאית החברה להשהות או לבטל את שובר המתנה.

בביצוע הזמנה של שובר מתנה, הנך מצהיר כי כרטיס האשראי בו השתמשת בביצוע ההזמנה הנו בבעלותך וכי כל הפרטים שמסרת לחברה נכונים.

 • תנאי השימוש בשוברים

להלן תנאי השימוש בשוברי המתנה:

 1. באמצעות שוברי המתנה ניתן לרכוש מוצרים באתר ובסניפי חנויות המופעלות על ידי החברה.
 2. ערך השובר יהיה הערך הנקוב ששולם בעבורו, כולל מע"מ. מחירי המוצרים עשויים להשתנות וערך השובר לא ישתנה בהתאם.
 3. תוקף השובר הוא לעשרים וארבעה (24) חודשים בלבד.  באחריותך הבלעדית לשים לב לתאריך התפוגה של השובר, החברה אינו מתחייבת לשלוח תזכורות.
 4. ניתן לרכוש באמצעות השובר גם במכירות מיוחדות ומבצעים. השובר עצמו אינו מוצע בהנחה.
 5. לא יינתן החזר כספי בשל אי מימוש השובר או מכל סיבה אחרת ולא ניתן לפדות את השובר במזומן. לא יינתן עודף או זיכוי בגין מימוש חלקי. 
 • ביטול עסקה

רק רוכש השובר רשאי לבטל את רכישת השובר, וזאת תוך 14 יום מיום קבלת השובר או מיום קבלת אישור עם פרטי עסקת הרכישה, לפי המאוחר. אם רוכש השובר הינו עולה חדש, אזרח ותיק או אדם עם מוגבלות, רוכש השובר רשאי לבטל את העסקה תוך 4 חודשים מיום קבלת השובר או מיום קבלת אישור עם פרטי עסקת הרכישה - לפי המאוחר.

עם ביטול עסקת הרכישה, החברה תגבה מאת רוכש השובר, דמי ביטול של 5% משווי השובר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

לביטולים יש לפנות למחלקת שירות לקוחות בכתובת: https://chozen.co.il/contact או בטלפון: 073-2695660 בימים א-ה בין השעות 09:00-16:00לאחר קבלת הפניה, נציג שירות הלקוחות יצור קשר עם רכש השובר לשם ביטול עסקת הרכישה.

 • מצגים והגבלות

 • אתה מצהיר שיש לך את מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש ולהשתמש בשירות. 
  1. הנך מתחייב (א) לא להתחזות לאחר; (ב) לא לספק מידע אודות אדם אחר שלגביו אין לך הרשאה מלאה מבלי להשיג מראש את הסכמתו של אותו אדם; (ג) לא לרכוש שובר/י מתנה לשימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב של החברה. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.  
 • כללי 

(6.1) התנאים שבתנאי השימוש, הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה; (6.2) דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה וכל הקשור או הנובע ממנו, פרט לכללי ברירת הדין. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם הסכם זה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (6.3) במידה ותנאי מתנאי הסכם זה יקבע כבלתי אכיף או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בהסכם לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (6.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (6.5) אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; (6.6) החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (6.7) מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרות העומדות לחברה על-פי כל דין או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, במקרה של עבירה על החוק או הפרה של תנאי השימוש; (6.8) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש, אנא צור עמנו קשר במייל בכתובת: https://chozen.co.il/contact