תקנון מועדון הלקוחות - THE CHOZENS

 

 1. ההוראות שהלן יחולו על החברים (כהגדרתם להלן) במועדון THE CHOZENS ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין החברים ובין אלפא חברה לקוסמטיקה בע"מ (כהגדרתה להלן). החברים מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון מלא. חברות במועדון THE CHOZENS מהווה את הסכמת החברים לאמור בתקנון זה. ככל וחבר כלשהו אינו מסכים לאמור בתקנון זה, עליו להימנע מלעשות כל שימוש על פיו, ולהודיע על כך לחברה כהגדרתה להלן באופן מידי.

 

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את תנאי התקנון, לרבות (אך לא רק) הוספת/שינוי דמי החברות, תוקף המועדון, אמצעי ההזמנה בהם ניתן לעשות בו שימוש, ההטבות ועוד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת, למעט במקרים בהם חלה חובה במתן הודעות על-פי דין. התקנון המחייב יהא זה שיהא נהוג באתר האינטרנט של החברה, שכתובתו היא: https://chozen.co.il (להלן: "אתר החברה"). למען הסר ספק, ככל שאיזה מתנאי התקנון ישונה, התנאי ששונה יחול ממועד שינויו ואילך ולא יחול באופן רטרואקטיבי.

 

 1. חבר במועדון החברים של החברה (להלן בהתאמה: "חבר/ים", "מועדון THE CHOZENS") יהיה זכאי לקבל הטבות מסוגים שונים, על-פי מנגנון של צבירת נקודות כמפורט בתקנון זה להלן, בהצטרפות וברכישה דרך אתר החברה בלבד.

 

 1. הצטרפות למועדון THE CHOZENS וצבירת נקודות לצורך קבלת הטבות חבר מועדון כאמור, יתאפשרו ויוענקו אך ורק לחבר אשר הצטרף למועדון THE CHOZENS וביצע הזמנה ישירה דרך אתר החברה ובדרך זו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי צבירת נקודות לצורך קבלת הטבות חבר מועדון, כמפורט בתקנון זה, תקפה רק באתר החברה ואינה תקפה בחנויות החברה. עוד מובהר, כי ניתן יהיה לממש נקודות שנצברו לצורך קבלת הטבות חברי מועדון THE CHOZENS כאמור, אך ורק באמצעות הצטרפות והזמנה שתבוצע כאמור בתקנון זה.

 

 1. חבר מועדון הינו מי שהצטרף למועדון THE CHOZENS, ומרצונו החופשי, מסר את כל הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות, זאת באמצעות מילוי טופס ההצטרפות המצוי באתר החברה בכתובת: https://chozen.co.il/members. מילוי טופס ההצטרפות הינו תנאי לחברות במועדון. החבר מתחייב למסור את כל הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות, כשהם נכונים עדכניים ומלאים ומאשר כי ידוע לו שהאמור מהווה תנאי לחברותו במועדון THE CHOZENS. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל למועדון לקוח שלא מסר לחברה את מלוא הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות ו/או מסרם באופן בלתי ברור.
 2. חבר המועדון מתחייב לעדכן את החברה בכל שינוי בפרטים המצויים בטופס ההתקשרות. החברה לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או תקלה הנובעת מפרטים שגויים של החבר המצויים ברישומי החברה.

 

 1. ההצטרפות למועדון THE CHOZENS אפשרית לאחד מהבאים: (1) מעל גיל 18 שנים הכשיר לבצע פעולות משפטיות; או (2) קטין (מתחת לגיל 18) (להלן: "קטין"), או מי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (להלן: "אדם שמונה לו אפוטרופוס"), ובכפוף לכך שהקטין קיבל את הסכמת ההורה שלו או האדם שמונה לו אפוטרופוס קיבל את ההסכמה של האפוטרופוס החוקי שלו להוראות תקנון זה ו/או לעצם ההצטרפות למועדון ו/או לביצוע רכישות מהחברה ו/או למסירת פרטים אישיים לחברה ו/או למתן הסכמת חבר המועדון לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות, כהגדרתה להלן. על ההורה או האפוטרופוס, לפי העניין, חלה אחריות לידע את הקטין או את האדם שמונה לו אפוטרופוס, לפי העניין, המעוניינים בחברות בתוכנית, בדבר הוראות תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטין או האדם שמונה לו אפוטרופוס, לפי העניין, על מנת שאלה יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע במסגרת מועדון THE CHOZENS, מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או אדם שמונה לו אפוטרופוס, לאמור בתנאי תקנון זה.

 

 1. ההצטרפות למועדון THE CHOZENS אינה כרוכה בתשלום. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובלבד שהשינוי כאמור לא יחול על חברי מועדון קיימים בתקופת החברות שלהם, כהגדרתה להלן. למען הסר ספק, במידה וחבר מועדון הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות, ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו, לא יהיה חבר המועדון זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי על דמי ההצטרפות שכבר שילם.

 

 1. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה.

 

 1. החברות במועדון THE CHOZENS אינה מוגבלת בזמן.

 

 1. החברות במועדון THE CHOZENS, לרבות כל זכות או הטבה מכוחה (ובכלל זאת הנקודות), הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש ע"י אחר ו/או באמצעות אחר, לרבות לא במקרה פטירה.

 

 1. החברה שומרת על זכותה לסרב ו/או שלא לאשר הצטרפות של אדם אשר ביקש להצטרף למועדון THE CHOZENS ו/או להורות על הפסקת חברות של חבר מועדון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא על החברה כל חובה לנמק את החלטתה ובכפוף לכל דין.

 

 1. מדיניות פרטיות:
  • בעצם חברותו במועדון, מסכים חבר המועדון לאמור במדיניות הפרטיות של החברה, אשר בה ניתן לעיין באתר החברה בכתובת: https://chozen.co.il/privacy-policy (להלן: "מדיניות הפרטיות"), ומסכים כי על הפרטים והמידע אודות החבר, לרבות הפרטים והמידע שנמסרים על ידו אודותיו במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "המידע"), תחול מדיניות הפרטיות. בהצטרפות למועדון, חבר המועדון מצהיר כי הוא מוסר את המידע מרצונו ובהסכמתו, וכי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, ידוע לחבר המועדון כי מסירת המידע תיעשה, בין היתר, לצורך ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיתבצעו על ידי החברה בקשר עם מועדון הלקוחות. חבר המועדון מודע ומסכים כי בהצטרפותו למועדון, המידע עשוי להיות מועבר על ידי החברה לכל צד ג' עמו החברה התקשרה ו/או תתקשר, לצורך תפעול מועדון הלקוחות.

 

 1. חברות במועדון THE CHOZENS מזכה את חברי המועדון באפשרות לצבור נקודות, אשר ניתן לנצלן בהתאם להוראות תקנון זה. כמו כן, החברות במועדון THE CHOZENS עשויה, לפי שיקול דעת החברה הבלעדי, לזכות בהטבות שונות, אשר יפורסמו על ידי החברה מפעם לפעם, וזאת אף ללא צורך במימוש או ניצול נקודות לשם קבלת אותן ההטבות. מובהר בזאת כי במסגרת ההטבות יינתנו גם הטבות אשר יוגבלו בזמן, ורק מי שיפנה בנוגע אליהן לחברה החל מהמועד בו תועמדנה לרשות החברים ועד למועד שייקבע על ידי החברה לסיום תוקפן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יזכה לקבל את ההטבה.

 

 1. בעת הצטרפות למועדון THE CHOZENS תינתן לחבר המועדון הנחה בשיעור 10% כהטבת הצטרפות למועדון, שלאחר ההצטרפות תופיע בסל הקניות ותהיה ניתנת למימוש בעת ביצוע רכישה באתר החברה. ההנחה הינה חד פעמית ואיננה ניתנת למימוש באותה רכישה ביחד עם הטבת יום הולדת כמפורט להלן.
 2. חבר המועדון יהיה זכאי, בכפוף לתנאי תקנון זה, ל-10% הטבת יום הולדת חד פעמית על רכישה בחודש בו חל יום הולדתו.

ההנחות הנוספות (הנחת מועדון/ הנחת יום הולדת) יחושבו מיתרת ההנחה/ות הראשונה הגבוהה במחיר רגיל. דוגמא להמחשה: 50% הנחה + 10% הנחה נוספת, משמע כי 10% הנחה נוספת היא על המחיר לאחר הנחה ולא הנחה כוללת של 60% (10% + 50%).

 1. בכל רכישה באתר יצבור חבר המועדון 5% מסכום הרכישה (לא כולל עלות משלוח, מימוש הטבות, נקודות, קופונים וכו') (להלן: "סכום הרכישה"). צבירת הנקודות הינה בכפוף לפירעון התשלום בגין הרכישה.

 

 1. חבר המועדון יהיה זכאי לצבור נקודות במסגרת רכישות, שיתבצעו על ידו במהלך תקופת החברות, באתר החברה, וכמפורט להלן (להלן: "צבירת נקודות"; "הנקודות"):
  • בכל רכישה, החל ממועד ההצטרפות למועדון ועד תום תקופת החברות, תיצברנה לחבר המועדון נקודות בשיעור כאמור לעיל מסכום הרכישה בה בוצעה הצבירה, באופן שכל נקודה שתיצבר תהא שוות ערך ל-1 ש"ח לצורך מימוש הנקודות, כמפורט להלן.
  • צבירת הנקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד באתר החברה, ולא תתאפשר צבירה בדיעבד.
  • במקרה בו חבר מועדון צבר נקודות במסגרת רכישה באתר החברה, ולאחר מכן הרכישה בוטלה על ידו בהתאם לדין (בהתאם ובכפוף למדיניות החזרת הטובין שתהיה תקפה בחברה), אזי הנקודות שנצברו במסגרת הרכישה הנ"ל תקוזזנה מיתרת הנקודות של חבר המועדון בעת הביטול ו/או ההחלפה כאמור.

 

 1. חבר המועדון יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר בהתאם לתנאי צבירת הנקודות לעיל, במסגרת רכישות שביצע באתר החברה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן (להלן: "מימוש הנקודות"):
  • חבר המועדון יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר במסגרת הרכישה בכפוף לכך כי:
   • הנקודות הינן בתוקף למשך שנה ממועד צבירתן. מימוש הנקודות יתאפשר כל עוד הן בתוקף. ככל שחבר המועדון לא עשה שימוש בנקודות תוך שנה ממועד הקניה שבו נצברו, הן יימחקו ויבוטלו.
   • מימוש הנקודות יבוצע באופן שכל נקודה תהיה שווה ל- 1 ש"ח.
   • מימוש הנקודות יתאפשר בסכומים עגולים בלבד.

 

 1. ניתן לצבור את הנקודות, ולממש את הנקודות שנצברו, באמצעות רכישה באתר החברה בלבד ובכפוף להזדהות כחבר מועדון בעת הכניסה לאתר החברה.

 

 1. ניתן לממש את הנקודות שנצברו החל מהרכישה הבאה שלאחר ההצטרפות והרכישה בה נצברו.

 

 1. בכל מקרה לא ניתן להמיר את הנקודות שנצברו לכסף ו/או לזיכוי.

 

 1. לא ניתן לרכוש באמצעות הנקודות שנצברו כרטיס מתנה.

 

 1. אין כפל מבצעים ו/או הנחות, למעט אם יוחלט אחרת ע"י החברה.

 

 1. בכל בירור אודות הנקודות שנצברו לזכות חבר המועדון ו/או השגות בנוגע לצבירת הנקודות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה, בטלפון 2695660 – 073 בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 - 16:00 או בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected].

 

 1. במידה וחבר המועדון צבר ו/או ניצל יותר נקודות מאלו העומדות לרשותו, בין אם עקב תקלה ו/או מכל סיבה אחרת, החברה רשאית לדרוש מחבר המועדון החזר כספי בשווי של 1 ש"ח לנקודה על מנת לפרוע את הנקודות שנוצלו ביתר.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תקנון זה, לרבות שינוי, הוספה, גריעה של התנאים, ההטבות, והמבצעים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף לכל דין. במקרה כאמור וככל ונדרש על-פי החוק החברה תודיע על כך מראש לחברים בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש כקבוע בחוק בהתאם לכל מקרה.

 

 1. תקופת החברות וביטול חברות במועדון:
  • מועדון THE CHOZENS יהיה פעיל עד להחלטה אחרת של החברה. מובהר כי החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות מועדון THE CHOZENS ובמקרה שתחליט לעשות כן תמסור החברה לחברים הודעה על כך מראש בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש על-פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק"). במקרה של הפסקת פעילות מועדון THE CHOZENS כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו החברים בהתאם להוראות תקנון זה במהלך פרק הזמן המינימלי כקבוע בחוק במקרה כאמור.

 

 • מובהר כי הוראות תקנון זה באות בנוסף ובהשלמה להוראות תקנון אתר החברה ומדיניות הפרטיות ובשום מקרה אינן מחליפות את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הנ"ל. בכל מקרה בו נתגלה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון שבאתר החברה ומדיניות הפרטיות הנ"ל, תגבר ההוראה אשר תעניק את מירב הזכויות לחברה והכל בכפוף לדין.

 

 • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה:
  • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה תיעשה תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד ביצוע עסקת ההצטרפות למועדון או ממועד קבלת מסמך בכתב בהתאם לסעיף 14ג(ב) חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, באמצעות משלוח הודעת ביטול הכוללת את שם חבר המועדון ומספר הזהות שלו, באחת מדרכי הביטול המפורטות להלן: למוקד שירות הלקוחות של החברה - בטלפון 2695660 – 073 בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 - 16:00 או בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] (להלן: "דרכי הביטול"). 
  • בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, במידה וחבר המועדון הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), חבר המועדון רשאי לבטל את עסקת ההצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית העסקה כאמור או מיום קבלת מסמך בכתב בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין חבר המועדון לחברה. החברה תהיה רשאית לדרוש מחבר המועדון כאמור להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק.
  • במקרה של ביטול עסקת הצטרפות למועדון בהתאם לסעיף ‎3 זה, החברה תשיב לחבר המועדון, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את דמי ההצטרפות ששולמו על ידו בגין ההצטרפות כאמור שמבוקש לבטלה, ותהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מדמי ההצטרפות או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם הביטול נעשה בגין אי התאמה בין השירות לפרטים שנמסרו לחבר המועדון לפי חוק הגנת הצרכן, פגם, אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך או כל הפרה אחרת של תקנון זה על ידי החברה, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, שאז לא ייגבו דמי ביטול כאמור.

 

 • לאחר ביטול החברות במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא, החבר לא יהיה רשאי לממש כל הטבה שעמדה לזכותו לפני ביטול החברות, ובכפוף לכל דין.

 

 1. בכפוף לדין, החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בחברותו במועדון ו/או בזכויות המוקנות לו מתוקף חברותו במועדון, שלא כדין או בניגוד לתקנון זה.

 

 1. כל פעולה של החברה לטובת חבר המועדון שלא בהתאם לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

 

 1. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

 

 

*********