תקנון

 

תקנון שימוש באתר

 

 1. כללי
 • הוראות תקנון זה וכן הוראות חוק הגנת הצרכן יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר chozen.co.il (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 • האתר הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה, מוצרי צריכה, תכשיטים, אופנה ואקססוריז בתחומי מדינת ישראל בלבד.
  האתר מתופעל על ידי חברת אלפא אקססוריז בע"מ, ח.פ. 51-491260-9 מרחוב המנופים 2, ת.ד. 2132 הרצליה 4672553 .
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד החברה למעט טענות הקשורות
  בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • באתר רשאי להשתמש כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי מפעילת האתר.
 • השימוש שלך באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (רכישת מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים.

   בכל שאלה ניתן לפנות לשירות לקוחות בטלפון 073-2695660 או בכתובת דוא"ל [email protected] בימים א-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00 (לא כולל מועדים וחגי ישראל).

 

 1.    שינויים בתקנון

        אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתקנון השימוש באתר (כולל שינויים בתנאים של מסמכים שתקנון זה מפנה אליהם) וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת. 
        שינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקפם החל מיום הפרסום של תנאי שימוש עדכניים. לפיכך, אנו ממליצים כי תעיין בתקנון השימוש באתר בכל כניסה מחודשת לאתר, על מנת לעמוד על השינויים שחלו   בתנאי השימוש בו, אם חלו.

 

 1.    השימוש באתר
 • הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתנו המפורשת,
  מראש ובכתב ובכפוף לתנאי הסכמתה (ככל שתינתן).
 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר.
 • אין לעשות באתר או בתכניו כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתנו הבלעדי.
  היה ונעשה פרסום באתר, לא נהיה אחראים לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
  בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

 1.   מחירי המוצרים באתר

       כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות, ההטבות או הקופונים המופיעים באתר נקבעים על ידינו באופן בלעדי (הן לעניין תוכנם והן לעניין תוקפם) ותקפים להזמנה באתר בלבד.
       לא תהיה לך טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים על ידינו בכל דרך אחרת, ככל שתהיה אלא אם צוין אחרת באופן מפורש בפרסומינו.
       אנו נהיה רשאים לעדכן את מחירי הפריטים הנמכרים באתר בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לפיכך, המחיר המחייב הוא המחיר הנקוב בעת השלמת ההזמנה באתר.  ככלל, לא יינתן כפל הנחות או הטבות בגין פריטים הנמכרים באתר.

 

 1.    מועד השלמת הזמנה
 • קליטת הזמנה אצלנו תתבצע אך ורק למשתמש שקיבל אישור בדבר ביצוע הזמנה שנשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה ופרטי המשתמש.
 • מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש כי ההזמנה שולמה במלואה; (ב) בדיקה פנימית לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור על ביצוע הזמנה (להלן: "המועד הקובע").
  כל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד.
 • במידה שיתברר לאחר השלמת הזמנה כי המוצר אזל מהמלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני (או שנציג האתר ייצור קשר טלפוני עם הלקוח) המודיע על ביטול הזמנת אותו המוצר,
  ללא חיוב הלקוח או תוך השבת כספו ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין ביטול ההזמנה.

 1.   אימות זהות או דרישת פרטים נוספים

         אנו נהיה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

 

 1.    מדיניות שירות ההובלה

         את מדיניות שירות ההובלה העדכנית של האתר ניתן למצוא בלשונית "מדיניות שירות ההובלה "  של האתר.


 1.   הדרכים למסירת הודעה על ביטול עסקה או החזרת מוצר

         את הדרכים למסירת הודעה על ביטול עסקה ניתן למצוא בלשונית "הודעה על ביטול עסקה ומדיניות החזרות" של האתר.

 

 1.   אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
 • אנו נעשה כמיטב יכולתנו, באמצעים העומדים לרשותנו, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. את מדיניות הפרטיות העדכני של האתר ניתן למצוא בלשונית "מדיניות פרטיות"  של האתר.
 • אתר זה מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים להגנה על המידע באתר.
 • אנו מתחייבים שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי.
 • פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות האתר. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת באופן מוצפן על תקן אבטחת מיעד.
 • אנו מיישמים מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. מובהר בזאת, כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם אנו משתמשים,
  היות שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, איננו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבינו, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
  על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפינו במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.
 • המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי מפעילת האתר ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

 1. נגישות

         את הצהרת הנגישות העדכנית של האתר ניתן למצוא בלשונית "הצהרת נגישות" של האתר.

 

 1.  הוראות התנהגות באתר
 • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.
 • המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
 • חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו.
  משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, אך לא חייבים, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.
  במקרים של הפרה כאמור, נהיה רשאים להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתנו המוחלט.
 • מובהר בזאת, כי נהיה רשאים לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שנהיה מחויבים להודיע על כך מראש או בדיעבד.
 • נהיה רשאים לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים שהמשתמשים מעלים לאתר ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר,
  ולמשתמשים לא תהא כל טענה כלשהי כנגד פרסום כאמור, לרבות טענה בקשר לזכאות לתמורה.

 

 1. רכישת יינות ומשקאות אלכוהוליים

        להלן יפורטו תנאי השימוש ורכישת יינות ומשקאות אלכוהוליים:

 • התקשרות בעסקה לרכישת יינות ו/או משקאות אלכוהוליים באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. באישורך את תנאים אלה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה.
  במידה ואינך בן 18 ומעלה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו
  . מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית.
 • איסורים אלה יחולו גם ביחס לנמענים של המוצרים הנמכרים באמצעות האתר, ככל והמוצרים כוללים יינות ומשקאות אלכוהוליים. הנהלת האתר רשאית לדרוש את הצגתה של תעודה מזהה של מקבל המשלוח (או מי שאוסף אותו במקרה של איסוף עצמי),
  על-מנת לוודא כי הוא בגיר ולסרב למסור את המשלוח ככל שמקבל המשלוח אינו כזה.
  במקרה זה תהיה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בגין כך. לחילופין, רשאית הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה, לאפשר לך למסור את המשלוח לנמען אחר, בכפוף לתשלום עלויות המשלוח הנוספות על ידך.
 • אזהרה: חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
 • אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
 • בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי ושם משפחה/ שם חברה, תאריך לידה, מס' טלפון, כתובת, דוא"ל ואופן התשלום.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעמו.
 •    היינות המוצעים למכירה באתר אינם כשרים.
 •   תמונות המשקאות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המשקאות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המשקאות במציאות.

 

 1. הגבלת אחריות
 • לא נהיה אחראים לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. אנו לא נישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 • בכל מקרה אנו לא נישא באחריות כלשהי כתוצאה משימוש או רכישה באתר וכן לא נישא בכל נזק תוצאתי.
 • אנו לא נהיה אחראים בגין שימוש בלתי סביר של הלקוח או בגין כל שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש של המוצר הנמכר באתר.
 • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפינו בגין תכונות השירות,
  מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. מובהר כי האמור בסעיף זה יחול גם על כל המוצרים הנמכרים באתר.
 1. קישורים
 • ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעילת האתר, אנו לא נהיה אחראים לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם.
  המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל להעלות טענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
 • כמו כן, איננו מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 • אנו נהיה רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

 1.  שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או לכל צורך אחר.
  שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו.
  שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדנו בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות עקב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, על סגירת האתר. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות, לא תחול כל חובה להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדנו בקשר לכך.
 • איננו מתחייבים לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדנו בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

 

 1. קניין רוחני
 • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמתנו לכך, בכתב ומראש.
 • חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישורנו מראש ובכתב או בעל הזכויות המתאים. אנו רשאים להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים,
  לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו לא נישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד או של צדדים שלישיים שקיבלו רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.
  זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • השם "CHOZEN", סימני המסחר של מפעילת האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם של האתר הם כולם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמתנו בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה.

 1. שיפוי

      המשתמש באתר מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או לקוחותיה ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

 

 1. הדין החל

      פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד